PERFORMANCE


Home / PERFORMANCE
การวิเคราะห์และวางกลยุทธ์การตลาด : Triple-A Quality Center.October 24, 2017

ถ้ามีความต้องการทางการตลาดเกิดขึ้น จะทำให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนและบำบัดความต้องการ เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นของการใช้ชีวิตของมนุษย์ และทำให้เกิดความพึงพอใจ รวมทั้งก่อให้เกิดการวิเคราะห์และวางกลยุทธ์การตลาดเสริมให้การดำเนินงานที่เรียกว่าธุรกิจบรรลุเป้าหมายสูงสุดตามที่มนุษย์ปรารถนา
(Triple-A Quality Center) www.triple-a.co.th


Recent Post

About

Triple - A Quality Center

108 Mahidol Rd., Nhonghoi,
Muang, Chiang Mai 50000

0-5381-6880,0-5381-6715

taqc@triple-a.co.th

Follow us

Helps Business Reach One Million Turnover


Copyright © 2017 Triple-A Quality Center Company Limited. Webdesign by Chiangmaizone.com