PERFORMANCE


Home / PERFORMANCE
Business Analysis : BAOctober 16, 2017

Business Analysis (BA) เป็นการกำหนดความจำเป็นทางธุรกิจ และหา solutionสำหรับแก้ปัญหาของธุรกิจ Solution
มักประกอบด้วยองค์ประกอบในการพัฒนาระบบ ซึ่งอาจจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการ หรือการปรับเปลี่ยนองค์กร หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และนโยบายในการพัฒนา ผู้ทำหน้าที่นี้เรียกว่า Business Analysis หรือ BA 
(Triple-A Quality Center) 
www.triple-a.co.th


Recent Post

About

Triple - A Quality Center

108 Mahidol Rd., Nhonghoi,
Muang, Chiang Mai 50000

0-5381-6880,0-5381-6715

taqc@triple-a.co.th

Follow us

Helps Business Reach One Million Turnover


Copyright © 2017 Triple-A Quality Center Company Limited. Webdesign by Chiangmaizone.com